در دوران سرماخوردگی چطور می توان تمرین کرد و چطور می توان میزان افت بدن را کاهش داد؟این مقاله تصویری در رابطه با چگونگی تمرین در دوران سرماخوردگی است.