380px Trapezius Gray409

 

 
قرقره پایینی دستگاه کراس اور را با فاصله حدود سی سانتی متر بالاتر از سطح زمین تنظیم کرده و دستگیره V را به آن متصل کنید؛ با کمی فاصله نسبت به دستگاه، به پشت روی زمین دراز بکشید و میله را از بالای سر در اختیار بگیرید، به نحوی که زاویه بازوهایتان نسبت به زمین در حدود 45 درجه باشد؛ از این موقعیت، حرکت را با انقباض عضلات پشتی بزرگ شروع کرده و دستگیره را به سمت جلو بکشید تا تقریبا به بالای لگن برسد. برای لحظه ای انقباض را حفظ کنید و سپس به آرامی به موقعیت شروع برگردید. این حرکت دامنه حرکتی متفاوتی را نسبت به پول اور با دمبل معمولی به عضلات تان تحمیل می کند و به علاوه، برای افرادی که در ناحیه شانه دچار آسیب هستند، دامنه ایمن تری را فراهم می کند.