image iphone

 

 
این حرکت هم بخش جلویی دلتوئید (سرشانه) و هم تارهای ترقوه ای سینه (بالاسینه) را درگیر می کند و در نتیجه، انتخاب بسیار مناسبی برای پر کردن محل تلاقی عضلات سینه و سرشانه محسوب می شود. برای اجرای این حرکت باید پشت به دستگاه بایستید و دستگیره طنابی را از بین پاها در اختیار بگیرید. از کمر زدن و تاب دادن وزنه خودداری کرده و وزنه را فقط با نیروی انقباض عضلات هدف بالا بیاورید.