تاثیر مصرف تخم مرغ بر دریافت انرژی و احساس گرسنگی

داود بیات
 

 

dont throw away that egg yolk v2 4 700xh

 

 

پیشینه: پژوهش های پیشین نشان داده اند که غذاهایی که در یک وعده خورده می شوند ممکن است بر دریافت انرژی در وعده بعدی اثرگذار باشند. در یک پژوهش، خوردن تخم مرغ در وعده صبحانه موجب کاهش پاسخ گلیسمیک پسا وعده ای (بعد از وعده) شد و میزان گرسنگی در وعده نهار را کاهش داد، اما این پژوهش و نیز پژوهش های مشابه بر روی افراد بزرگسال سالم با چربی کم بدن انجام شده اند. در مقابل، پژوهش جدیدی که در اینجا به آن می پردازیم، تاثیر مصرف یک صبحانه شامل 2 عدد تخم مرغ در مقایسه با مصرف غلات را بر میزان انرژی دریافتی در وعده نهار در آزمودنی های چاق مورد بررسی قرار داد.

 

پژوهش: در یک پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل شده دو روزه، پنجاه آزمودنی چاق یا دارای اضافه وزن دو وعده صبحانه متفاوت را با فاصله یک هفته مصرف کردند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر صبحانه های مختلف بر احساس گرسنگی و دریافت انرژی در وعده نهار بود که چهار ساعت پس از صرف صبحانه مصرف می شد. صبحانه جلسه تخم مرغ شامل دو عدد تخم مرغ با دو برش نان تُست و 10 گرم مارگارین بود؛ صبحانه جلسه غلات از نظر محتوای کالری با جلسه تخم مرغ یکسان بود، اما شامل غلات سبوس دار با شکر، شیر و آب پرتقال بود. در نهایت، انرژی دریافتی از وعده نهار برای هر دو جلسه محاسبه شد تا اثر مصرف صبحانه های مختلف بر سطح دریافت انرژی در وعده نهار مشخص شود (آزمودنی در وعده نهار می توانستند به مقدار دلخواه از غذای ارائه شده میل کنند). سطوح گرسنگی شخصی هم با استفاده از یک مقیاس دیداری پیش از صبحانه و پیش از نهار ارزیابی شد.

 

 

یافته ها: در مقایسه با صبحانه غلات، میزان انرژی دریافتی در وعده نهار در گروهی که صبحانه تخم مرغ مصرف کرده بودند به میزان چشمگیری کاهش یافت. وعده صبحانه حاوی تخم مرغ همچنین احساس گرسنگی را نیز کاهش داد، در حالی که در آزمودنی هایی که برای صبحانه غلات خورده بودند، بازگشت احساس گرسنگی زودتر اتفاق افتاد!