The anatomy of the abdominal musclesedcoan.ir

 

 

این حرکت را از موقعیتی شروع کنید که پاها تقریبا در امتداد بدن صاف بوده و حدود پانزده سانتی متر بالاتر از سطح زمین باشند. زانوها را صاف (اما قفل نشده) نگه دارید و پاها را بالا بکشید تا باسن تان از روی زمین بلند شود. بسیاری از افراد بالا آوردن پاها را تنها تا نقطه عمود شدن آنها بر زمین ادامه می دهند که البته اشتباه هم نیست؛ اما اگر خواهان انقباض حداکثری در عضلات شکم هستید، بهتر است کمی بیشتر ادامه دهید تا باسن هم از روی زمین بلند شود. سپس، پاها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.