images

 

شروع این حرکت کاملا شبیه به نسخه عادی کرانچ روی میز شیبدار است، به نحوی که شیب میز را در سطح مناسب تنظیم کرده و با قلاب کردن پاها در پشت غلتک ها، در موقعیت آغاز قرار می گیرید. تفاوت در این است که در انتهای هر تکرار، آرنج یک دست را به زانوی سمت مخالف نزدیک می کنید تا عضلات مایل (مورب) شکمی هم در حرکت درگیر شوند. این حرکت ضربدری برای هر دو طرف به شکل تناوبی اجرا می شود تا تکرارها به اتمام برسد.