captains chair leg and hip raise

 

نسخه پاصاف این حرکت نسبتا دشوارتر از اجرای آن با زانوهای خمیده است. بنابراین، به ورزشکاران مبتدی و متوسط توصیه می شود که از نسخه عادی خلبانی (زانو خم) شروع کرده و پس از گذشت مدتی برای افزایش فشار و در صورت نیاز از این شیوه اجرا (پا صاف) هم استفاده کنند. در ضمن، فشار این مدل اجرا بر کمر بیشتر است و افرادی که در این ناحیه دچار آسیب هستند باید به این نکته توجه داشته باشند.