The anatomy of the abdominal musclesedcoan.ir

 
اگر از کرانچ ضربدری معمولی خسته شده اید و به دنبال یک حرکت دشوارتر می گردید، می توانید نسخه پا صاف آن را امتحان کنید‌. کرانچ ضربدری پا صاف فشار بیشتری را به عضلات مورب و همین طور راست شکمی وارد می کند، اما همزمان کمی فشار بیشتر را نیز متوجه کمر خواهد کرد؛ بنابراین، افراد مبتلا به کمر درد باید دقت بیشتری را در مورد استفاده از این حرکت به خرج بدهند.