abdominal muscles anatomy

دلیل نامگذاری این حرکت تحت عنوان برف پاک کن (wind shield wiper) شباهت مسیر اجرای آن به حرکت تیغه های برف پاک کن اتومبیل است. البته، کمی تفاوت در اجرا موجب شده تا نسخه های مختلفی از این حرکت را در برنامه های ورزشکاران ببینیم، اما همه آنها کم و بیش از همین دامنه حرکتی پیروی می کنند. همان طور که مشخص است، اجرای حرکت برف پاک کن به قدرت عضلانی و مهارت زیادی نیاز دارد، زیرا ورزشکار هم باید بتواند وزن بدنش را در حالت آویزان تحمل کند و هم باید عضلات ریز و درشت ناحیه شکم و پهلو و نیز فلکسورهای ران را برای اجرای حرکت دورانی پاها بسیج کند.