rope

 
همان طور که می بینید، نحوه اجرای این حرکت کاملا مشابه نسخه عادی است، با این تفاوت که در اینجا از دستگیره طنابی استفاده می کنید. این تغییر در نوع گیرش به شما اجازه می دهد تا دامنه حرکتی وسیع تری داشته باشید و انقباض بهتری را در انتهای هر تکرار ایجاد کنید.