Rack Pulls 1200x675

 
ددلیفت یا لیفت مرده یکی از اصلی ترین حرکات بدنسازی است و بسیاری آن را نماد قدرت کلی بدن می دانند. با این حال، وقتی صحبت از به حداکثر رسانی فشار روی عضلات پشت و کاهش درگیری عضلات پایین تنه باشد، می توانیم نسخه نیمه را مشابه این ویدیو اجرا کرده و از بخش پایین تکرارها صرف نظر کنیم. با این اقدام، درگیری عضلات پشت ران و چهارسر را به کمترین حد ممکن می رسانیم و در عوض، روی پرورش و تقویت عضلات پشت تمرکز می کنیم. اگر به پاور رک (پایه قدرت) دسترسی ندارید، می توانید این حرکت را در داخل یک میز پرس سینه اجرا کنید و فقط تا نقطه رسیدن هالتر به میز پایین بروید. نکته کلیدی هم چیزی نیست جز انقباض کامل بالاتنه و حفظ قوس مناسب در ستون مهره ها.