chest muscle

 
مزیت این حرکت نسبت به نسخه معمولی حرکت در این است که در انتهای هر تکرار می توانید دست را از خط میانی بدن رد کنید و به انقباض قویتری در بخش داخلی سینه دست پیدا کنید. بنابراین، واضح است که این حرکت برای تقویت فیبرهای داخلی عضله سینه بسیار مفید خواهد بود.