Dumbbell Bench Press Exercise 1200x675

 

 

 
کلاسیک ترین حرکت حجم ساز برای ناحیه سینه چیزی نیست جز پرس سینه که با هالتر، دمبل، دستگاه و ... قابل اجراست. دو نکته که در اجرای حرکت پرس سینه با دمبل باید رعایت شوند عبارتند از ۱) دامنه حرکتی کامل ولی ایمن و ۲) متمایل کردن آرنج ها به داخل.
در مورد نکته اول باید بدانید که حرکت به سمت پایین باید صرفا تا رسیدن به سطح سینه و یا حتی کمی بالاتر ادامه یابد، چون پایین رفتن بیش از حد به ساختارهای حساس ناحیه شانه آسیب می زند. نکته دوم هم در راستای همین حفظ سلامت مفاصل شانه است، چون کمی متمال کردن آرنجها به داخل موجب کاهش فشار وارده به مفاصل و ساختارهای حساس شانه می شود.