upper back

 

شراگ هالتر از پشت یکی از بهترین گزینه های موجود برای تقویت بخش فوقانی ذوزنقه ( کول ) است، حرکت شراگ است که به اشکال مختلف با هالتر، دمبل، دستگاه و ... اجرا می شود. شراگ هالتر از پشت هم یکی از همین نسخه های مختلف است که می توانید برای تنوع بخشیدن به تمرین تان از آن بهره ببرید.