94de9dfe8911d817492eaf6f523980e2

یکی از سلاح های مخفی برای پرورش پایین تنه همین اسکوات جفرسون است که این روزها کمتر کسی اجرایش می کند. برای اجرای این حرکت باید فاصله بین پاها را باز انتخاب کرده و هالتر را از بین پاها در اختیار بگیرید، به نحوی که یک دست در جلوی بدن و دست دیگر در پشت بدن قرار بگیرد. در حین پایین رفتن باسن تان را منقبض نگه داشته و تا کمی بیش از موازی شدن ران ها با زمین پایین بروید؛ برای این منظور البته باید حداکثر از صفحه های ده کیلویی روی هالتر استفاده کنید که قطرشان کمتر است و دامنه حرکت را محدود نمی کنند. کلید اجرای موثر حرکت در این است که زانوهایتان را به سمت بیرون فشار دهید تا باسن به نحو احسن منقبض شود و در تمام طول ست تحت فشار باشد.