BarbellGoodMornings

 
صاف بایستید و هالتری را از پشت روی عضلات کول تان نگه دارید. زانوها را کمی خم نگه داشته و از لگن به جلو خم شوید تا تنه تقریبا ً به سطح موازی با زمین برسد. در حین پایین رفتن کاملا ً دقت کنید که ستون مهره ها در یک وضعیت خنثی حفظ شود. سپس، به آرامی به نقطه شروع بازگردید. از ضروریات اجرای این حرکت این است که کمرتان را سفت و قوس دار نگه دارید؛ اگر پشت تان را در هر نقطه ای از مسیر حرکت گرد ( قوز ) کنید، ستون مهره های شما در معرض آسیب دیدگی قرار خواهد گرفت. این حرکت عضلات پشت ران، باسن و راست کننده های ستون مهره ها را تقویت می کند.