view leg hip muscles thigh

اکثر باشگاه ها دستگاه پشت پا ایستاده را ندارند، اما نگران نباشید؛ درست مثل این ویدیو، شما هم می توانید این حرکت را با دستگاه جلوپا اجرا کنید. تنها کافیست به شکل برعکس در جلوی دستگاه قرار بگیرید و هر بار تکرارها را فقط برای یک پا اجرا کنید. غلتک دستگاه را تا نقطه اوج انقباض بالا بکشید و سپس با کنترل به نقطه شروع بازگردید. در ضمن، برای افزایش کشش عضله در ابتدای تکرارها می توانید از لگن به جلو خم شوید و حرکت را در حالت خمیده اجرا کنید.