view leg hip muscles thigh

 

 
این یک حرکت ترکیبی خوب است که هم می توانید به عنوان بخشی از یک برنامه معمولی تمرین پا از آن استفاده کنید و هم آن را در برنامه‌های تمرین اینتروال و یا دایره ای بگنجانید. در این ترکیب عالی، تکرارهای لانج معکوس به صورت تناوبی (یک در میان) با اسکوات پرشی اجرا می شوند. این تلفیق حرکتی موجب درگیری حجم وسیعی از عضلات پایین‌تنه از جمله چهارسرران و سرینی و نیز همسترینگ و ساق‌پا می گردد.