gastrocnemius
 

 
ساق پا دمبل تک ایستاده یک گزینه عالی برای افرادی است که در منزل تمرین می کنند یا باشگاه شان به دستگاه ساق پا ایستاده مجهز نیست. برای اجرای این حرکت، روی یک اِستپ (یا حتی چند عدد صفحه وزنه که ارتفاع کافی را فراهم می کنند) بایستید، با دست موافق یک دمبل یا حتی کِتل بِل را در اختیار گرفته و دست مخالف را هم برای حفظ تعادل به یک دستگاه یا ستون بگیرید. پای مخالف را در هوا معلق نگه دارید تا تمام فشار روی پای موافق بیفتد؛ مسیر حرکت به سمت پایین را به طور کامل طی کنید تا عضلات ساق به خوبی در انتهای هر تکرار تحت فشار قرار بگیرند. سپس، با قدرت به سمت بالا برگردید و عضلات ساق را به اوج انقباض برسانید. لازم به ذکر است که اجرای این حرکت حتی با وزن بدن هم نسبتاً دشوار است و لذا مبتدی ها برای اجرای آن به وزنه اضافی نیاز ندارند.