۱0

 
یک جاینت ست از چهار یا تعداد بیشتری حرکت برای یک عضله تشکیل می شود، به نحوی که یک ست از هر چهار حرکت را به صورت پشت به پشت و بدون استراحت اجرا می کنید. سپس، یکی دو دقیقه استراحت کرده و دورهای بعدی را نیز به همین ترتیب اجرا می نمایید. در مواقعی که بخواهید یک عضله را از زوایای مختلف و در حداقل زمان تحت فشار بگذارید.
پ.ن: در این ویدیوها، من چهار حرکت تمرین سینه رو در قالب یک جاینت ست اجرا می کنم و کل تمرین سینه من از چهار دور اجرای این حرکات تشکیل می شود که گاهی با هدف شوک از آن استفاده می کنم.