unnamed

 

پرس پشت بازو یا همان پرس سینه دست جمع یکی از معدود حرکات چند مفصلی موجود برای عضله پشت بازو است که امکان استفاده از وزنه های سنگین برای تمرین این عضله را فراهم می کند. برای اجرای این حرکت با اسمیت، تنها کافیست تا یک میز مسطح را در داخل دستگاه اسمیت مستقر کرده و روی آن دراز بکشید، به نحوی که محل فرود میله دستگاه تقریبا روی بخش زیرسینه باشد. در این وضعیت، دستها را با فاصله عرض سینه روی میله محکم کرده و تکرارها را با کنترل کامل اجرا می نمایید.