4fa94e9fb100cca1e92aa8317d7f085c

 

 

برای اجرای این حرکت باید با فاصله اندکی از دستگاه بایستید و دو سر طناب را در اختیار بگیرید، به نحوی که بالاتنه تان اندکی به سمت جلو خم باشد. این خم شدن به جلو موجب افزایش دامنه حرکت می شود. برای حفظ بهتر تعادل هم می توانید یکی از پاها را جلوتر قرار دهید، هر چند اجباری برای این کار وجود ندارد. استفاده از دستگیره طنابی در اینجا موجب می شود تا دامنه حرکت نسبت به استفاده از میله صاف بیشتر شود، ضمن اینکه می تواند مچهایتان را در بخش پایین حرکت اندکی بچرخانید و انقباض قوی تری را در عضلات پشت بازو حس کنید.